Telèfon de contacte

972 61 08 96 – 665 78 27 27

E-mail

ludus@centreludus.org

Horari d'atenció

Dill - Div: 16.00h - 19.30h

Showing: 11 - 13 of 13 RESULTS

DOL

En el llibre La muerte y el duelo en el contexto educativo. Reflexiones, testimonios y actividades, Paidós 2003, Concepció Poch i Olga Herrero defineixen el dol en base a dues corrents diferents:

-Segons l’enfoc de la Gestalt (2011), el dol és el procés psicològic que es produeix a partir d’alguna pèrdua. Etimològicament significa duellum o combat, dolus–dolor. És la reacció enfront la pèrdua d’alguna cosa significativa, des d’una persona, un animal, una cosa, una relació, etc. És una experiència emocional humana i universal, única i dolorosa; al fet d’enfrontar-se a aquesta pèrdua se l’anomena elaboració de dol i condueix a la necessitat de l’adaptació a una nova situació.

-Neimeyer (2002) diu que com a constructivistes concebem el procés del dol com una reacció normal a qualsevol tipus de pèrdua, que comporta la reconstrucció de tots aquells aspectes que la pèrdua ha posat en qüestió.

Com diu Alba Payás Puigarnau en el seu llibre Las tareas del duelo (Paidós 2010), el Dol és un procés natural i normal que no ha de ser patològic per se, ja que la majoria de les persones hauran de viure alguna situació de pèrdua durant la seva vida i no per això necessitaran l’ajuda d’un professional.

No obstant, en la nostra realitat com a professionals, ens trobem algunes vegades amb persones en dol que experimenten la pèrdua com una vivència tràgica i de la que tenen moltes dificultats per recuperar-se: després de varis anys de la mort de la persona estimada, segueixen sense poder refer la seva vida, tenen problemes relacionals, emocionals i/o fisiològics.

A Ludus abordem el dol segons el Model de la Psicoterapia Integrativa – relacional que respon de forma unificada a la persona en el pla afectiu, conductual, cognitiu i fisiològic, sempre tenint en compte en quin moment del dol es troba (trauma, protecció, integració o creixement-transformació).

PSICOMOTRICITAT

Segons la FEP-FAPEE (Federació d’Associacions de Psicomotricistes de l’Estat Espanyol), el terme psicomotricitat, basat en una visió global de la persona, integra les interacciones cognitives, emocionals, simbòliques i sensoriomotrius en la capacitat de ser i d’expressar-se en un context psicosocial. La psicomotricitat, així definida, desenvolupa un paper fonamental en el desenvolupament harmònic de la personalitat.

La intervenció psicomotriu és l’acció educativa o terapèutica constituïda pel conjunt d’actuacions intencionades del professional. Accions dirigides a afavorir el desenvolupament psicomotor de la persona, tot acompanyant-la en el recorregut d’un itinerari evolutiu que, mitjançant el joc i el moviment, conduiran de l’acte al pensament i del gest a la paraula.

Parteix de l’espontaneïtat en l’activitat motriu i el joc, que permet l’expressivitat motriu. L’expressivitat motriu està sustentada pel to, que alhora es fonamenta en el llenguatge no verbal (mímica, gest, postura, moviment, veu, mirada, …), i que expressa: emocions i sentiments, habilitats i destreses, coneixements, … El professional descodifica el llenguatge no verbal i utilitza la seva disponibilitat corporal amb una intencionalitat educativa i/o terapèutica.

Afavoreix el desenvolupament de l’estructura psicològica a través del moviment i del control corporal, mitjançant:

– La construcció de la consciència personal.

– El desenvolupament de les capacitats d’orientació, organització i estructuració de l’espai i el temps.

– El desenvolupament de les capacitats de relació i comunicació.

A la sala de psicomotricitat treballem molt amb el joc, que ens ajuda a entendre el moment evolutiu i les necessitats dels infants en cada moment. Podeu tenir més informació llegint aquest text El Joc.

 

Des d’aquesta disciplina podem actuat tant a nivell maduratiu i cognitiu, com a nivell emocional i afectiu.

Nivell maduratiu cognitiu

Continguts:

– Percepció visual i auditiva.
– Coneixement de l’esquema corporal.
– Coordinació viso-motriu.
– Organització i orientació espacial i temporal.
– Estructuració espai-temps.
– Capacitat de simbolització.

Àmbits d’actuació:

– Desenvolupament maduratiu.
– Dificultats en la lecto-escriptura.
– Millorar la competència en l’expressió oral i escrita.
– Dificultats en l’adquisició del pensament lògic i formal.
– Dificultats en els aprenentatges de les matemàtiques.
– Millora dels hàbits d’estudi i treball.
– Trastorns d’aprenentatge.

Modalitats d’intervenció:

– Individual.
– Petit grup (2/3 nens).
– Mare – nen/nena, pare – nen/nena.

Nivell emocional i afectiu

Continguts:

– Imatge d’un mateix i autoestima.
– Afectivitat.
– Relació, comunicació, contenció, expressió.
– Projecció.
– Creativitat.

Àmbits d’actuació

– Problemes de comportament i de relació.
– Bloqueig en el procés de maduració i en els aprenentatges associats.
– Trastorns motivació.
– Dèficit d’atenció, concentració, hiperactivitat.

Modalitats d’intervenció:

– Individual.
– Petit grup (2/3 nens).
– Mare – nen/nena, pare – nen/nena. eocionals.Les NEE poden derivar d’una discapacitat física, psíquica, trastorn greu de la conducta i/o sensorial, altes capacitats intel·lectuals, integració tardana al sistema educatiu, situació sociofamiliar, situació sociocultural, entre d’altres.

PSICOLOGIA

Al centre Ludus oferim un servei de psicologia per a infants, adolescents i adults. S’ofereix teràpia individual, de parella i familiar.

Cada cas es tracta segons la demanda inicial, prèvia entrevista informativa presencial o telefònica. En aquesta entrevista informativa s’expliquen les diferents eines, recursos i mètodes de que disposem.

Els marcs de referència són la teràpia sistèmica i la teràpia integrativa – relacional.

La teràpia dins la teoria sistèmica atén no només la simptomatologia de la persona que consulta, sinó també el seu context i les relacions en les quals es donen aquests símptomes. És a dir, la teràpia aborda la problemàtica de la persona dins el seu “sistema” de relacions (familiar, escolar, laboral, …).

La teràpia dins la teoria integrativa relacional, respon de forma unificada a la persona en el pla afectiu, conductual, cognitiu i fisiològic. És el procés d’integrar la personalitat assimilant aspectes rebutjats, no conscients o no resolts d’un mateix i fer-los part d’una personalitat cohesionada reduint els mecanismes de defensa.

La psicologia ha incorporat tècniques neuropsicològiques molt útils per assolir un benestar emocional. A Ludus utilitzem el mètode Shec i incorporem tècniques hipnòtiques.

 

Els trastorns que tractem són:

– Trastorns d’ansietat, pànic, angoixa.

– Trastorns de la son.

– Abusos.

– Control d’esfínters.

– Fòbies.

– Depressió.

– Problemes de parella i separacions.

– Tristesa i malestar emocional. Maneig de le emocions.

– Situacions traumàtiques gestacionals, de la primera infància …

– Pors i bloquejos.

– Autoestima, autoconfiança i seguretat.

– Dols recents, dols no resolts i pèrdues.