Segons la FEP-FAPEE (Federació d’Associacions de Psicomotricistes de l’Estat Espanyol), el terme psicomotricitat, basat en una visió global de la persona, integra les interacciones cognitives, emocionals, simbòliques i sensoriomotrius en la capacitat de ser i d’expressar-se en un context psicosocial. La psicomotricitat, així definida, desenvolupa un paper fonamental en el desenvolupament harmònic de la personalitat.

La intervenció psicomotriu és l’acció educativa o terapèutica constituïda pel conjunt d’actuacions intencionades del professional. Accions dirigides a afavorir el desenvolupament psicomotor de la persona, tot acompanyant-la en el recorregut d’un itinerari evolutiu que, mitjançant el joc i el moviment, conduiran de l’acte al pensament i del gest a la paraula.

Parteix de l’espontaneïtat en l’activitat motriu i el joc, que permet l’expressivitat motriu. L’expressivitat motriu està sustentada pel to, que alhora es fonamenta en el llenguatge no verbal (mímica, gest, postura, moviment, veu, mirada, …), i que expressa: emocions i sentiments, habilitats i destreses, coneixements, … El professional descodifica el llenguatge no verbal i utilitza la seva disponibilitat corporal amb una intencionalitat educativa i/o terapèutica.

Afavoreix el desenvolupament de l’estructura psicològica a través del moviment i del control corporal, mitjançant:

– La construcció de la consciència personal.

– El desenvolupament de les capacitats d’orientació, organització i estructuració de l’espai i el temps.

– El desenvolupament de les capacitats de relació i comunicació.

A la sala de psicomotricitat treballem molt amb el joc, que ens ajuda a entendre el moment evolutiu i les necessitats dels infants en cada moment. Podeu tenir més informació llegint aquest text El Joc.

 

Des d’aquesta disciplina podem actuat tant a nivell maduratiu i cognitiu, com a nivell emocional i afectiu.

Nivell maduratiu cognitiu

Continguts:

– Percepció visual i auditiva.
– Coneixement de l’esquema corporal.
– Coordinació viso-motriu.
– Organització i orientació espacial i temporal.
– Estructuració espai-temps.
– Capacitat de simbolització.

Àmbits d’actuació:

– Desenvolupament maduratiu.
– Dificultats en la lecto-escriptura.
– Millorar la competència en l’expressió oral i escrita.
– Dificultats en l’adquisició del pensament lògic i formal.
– Dificultats en els aprenentatges de les matemàtiques.
– Millora dels hàbits d’estudi i treball.
– Trastorns d’aprenentatge.

Modalitats d’intervenció:

– Individual.
– Petit grup (2/3 nens).
– Mare – nen/nena, pare – nen/nena.

Nivell emocional i afectiu

Continguts:

– Imatge d’un mateix i autoestima.
– Afectivitat.
– Relació, comunicació, contenció, expressió.
– Projecció.
– Creativitat.

Àmbits d’actuació

– Problemes de comportament i de relació.
– Bloqueig en el procés de maduració i en els aprenentatges associats.
– Trastorns motivació.
– Dèficit d’atenció, concentració, hiperactivitat.

Modalitats d’intervenció:

– Individual.
– Petit grup (2/3 nens).
– Mare – nen/nena, pare – nen/nena. eocionals.Les NEE poden derivar d’una discapacitat física, psíquica, trastorn greu de la conducta i/o sensorial, altes capacitats intel·lectuals, integració tardana al sistema educatiu, situació sociofamiliar, situació sociocultural, entre d’altres.